Javni prostor in pametna mesta / Public Space and Smart Cities

Ulica Stratumseind v nizozemskem mestu Eindhoven se promovira kot ena »najpametnejših« evropskih ulic. Je živi laboratorij, ogromna zbiralnica podatkov, eksperiment. 15 do 20 tisoč obiskovalcev, ki ulico z več kot 50 lokali obišče vsak vikend, spremljajo WiFi sledilci, kamere in posebej prilagojeni mikrofoni. Cilj? Preprečevanje konfliktov, pretepov in drugih nasilniških dejanj, torej varnost. Zaznava zvoka, definiranega kot konflikt, pomeni takojšen klic policiji k posredovanju, protinasilniško razpoloženje skušajo vzdrževati z uravnavanjem svetlobe na LED panojih in pršenjem vonja pomaranč. Cena pametne ulice je velika količina podatkov, ki jih zbirajo specializirana visokotehnološka zasebna podjetja. Zakonov o varstvu osebnih podatkov se ne spoštuje, saj naj bi šlo za spremljanje množice in ne za nadzor posameznikov, izključno s ciljem preprečitve kršenja javnega redu, predvsem nasilja.
Zasebna podjetja si pogosto lastijo podatke, zbrane v javnem prostoru, pametna mesta pa postajajo privatizirana mesta. Vse več storitev, ki so del javnega dobra, tako postaja plačljivih. Kako se opredeliti do tega fenomena, kaj vse bi morali prebivalci zahtevati od oblasti in zakaj je izbira med varnostjo in zasebnostjo lažna dilema? Kako se v Sloveniji lotevajo izzivov pametnih mest, kakšne so dobre prakse v tujini in zakaj tehnologija nikoli ne bo rešila družbenih problemov? 

Stratumseind Street ​​in the Dutch city of Eindhoven is promoted as one of the “smartest” European streets. It is a living laboratory, a huge data collector, an experiment. Fifteen to 20,000 visitors who visit the street with more than 50 restaurants, bars and clubs every weekend, are monitored by WiFi trackers, cameras and especially adapted microphones. Goal? Prevention of conflicts, street fights and other violent acts, e.i. security. The detection of sound, defined as a conflict, means an immediate call to the police to intervene: the system tries to maintain the anti-invasive mood by adjusting the light on LED panels and by spraying the scent  of orange blossoms. The price of a smart street is a large amount of data collected by specialised high-tech private companies. The laws of personal data protection are not respected, as data are collected to monitor an anonymous crowd, not to control individuals. Private companies often own data collected in the public space, while smart cities become privatized cities. More and more services that are supposed to be part of the public good, are becoming payable. How to define this phenomenon, what all citizens should demand from authorities, and why is choice between security and privacy a false dilemma? How are the challenges of smart cities addressed in Slovenia, what are the good practices abroad, and why will technology never solve social problems?

                         Maša Galič 

                         Dr. Aidan Cerar

                         Ddr. Aljoša Pužar

                         Domen Savič

festivalgrounded@gmail.com

fb profilka2