Sex robots – From Extensions to Independent Entities / Spolni roboti – od podaljškov do samostojnih entitet

Sodobna definicija spolnega robota razume kot nadomestnega partnerja, s prilagodljivim humanoidnim telesom in osebnostjo. Ta definicija in manifestacija sta problematični; objektivizirata ženska telesa, utrjujeta spolne pristranosti in medčloveške odnose določata kot sekundarne. Wadman predlaga novo oblikovalsko metodologijo za spolne robote, ki rešuje navedene težave in ustvarja nove spolne izkušnje s tehnologijami. Po izvedbi analize trenutne oblikovalske paradigme spolnih robotov predlaga novo oblikovalsko metodologijo, ki poudarja utelešene spolne izkušnje in materialnost. Primere drugih spolnih tehnologij bo demonstrativno uporabila za oblikovalsko strategijo in cilje, kot so uporaba nehumanoidne oblike, oblikovanje za spolne izkušnje in upoštevanje materialov. Namen metodologije je zagotoviti fluidno in prilagodljivo oblikovalsko prakso, ki spodbuja neskončne možne transformacije za spolne robote prihodnosti.

Contemporary understanding of the sex robot conceives it as substitute partner, with a customisable humanoid body and personality. This definition and manifestation are problematic; they objectify female bodies, engrain gendered biases, and determine human relationships as secondary. This talk will propose a new design methodology for the sex robot for problem solving its cited issues, whilst creating a new sexual experience with technology. After conducting an analysis of the sex robot’s current design, the new design methodology is offered to redesign the sex robot with an emphasis on embodied sexual experience and materiality. Examples of other sex technologies are used demonstratively for design strategies and objectives, such as utilisation of non-humanoid form, designing for sexual experience, and consideration for materials. The methodology aims to provide a fluid and adaptive design practice that promotes infinite possible transformations for the sex robot of the future.

                       Elinor Wadman

                       Dr. Renata Šribar

festivalgrounded@gmail.com

fb profilka2