Avtomatizacija pravičnosti / Automating Justice   

Na področju kazenskega pravosodja veliko podatkovje, algoritemske analize, strojno učenje in matematika ponujajo nov jezik za razumevanje in odzivanje na kriminal. Nova orodja zamegljujejo sodobne regulatorne okvire, spodjedajo varovalke, vgrajene v pravne ureditve, ter odpravljajo pomen subjektivnosti in tipičnih značilnosti posameznega primera. Posamezne rabe velikega podatkovja in algoritmov spreminjajo nastajanje znanja o kriminaliteti, odločanje na podlagi tega znanja pa krši ustaljena pravila kazenskega postopka.

Avtomatska analiza sodnih odločb z uporabo umetne inteligence naj bi – v kontekstu neoliberalnega obrata – povečala učinkovitost in se tako odzvala na politični pritisk ‘doseganja več z manj’. Tako se avtomatizacija odločanja v kazenskem pravosodju izkaže za ‘algoritemski avatar’ neoliberalizma.

In criminal justice settings, big data, algorithmic analytics, machine learning and mathematics are offering a new language for understanding and responding to crime. New tools are blurring contemporary regulatory boundaries, undercutting the safeguards built into regulatory regimes, and abolishing subjectivity and case-specific narratives. Specific uses of big data and algorithms change knowledge production regarding crime and acting upon such knowledge violates established criminal procedure rules.

Automated analysis of judicial decisions using artificial intelligence is supposed to boost efficiency in the climate of the neoliberal turn and political pressure ‘to achieve more with less’. In such a context, automated decision-making in criminal justice proves itself to be an ‘algorithmic avatar’ of neoliberalism.

festivalgrounded@gmail.com