Avtomatizacija in moč / Automation and power

Avtomatizacija je že zdavnaj zapustila tovarno. Na začetku 21. stoletja avtomatizacija postaja družbena, družba pa avtomatizirana. Odvija se avtomatizacija produkcije, političnega odločanja, upravljanja s prebivalstvom, potrošništva, komunikacije in tako naprej do najbolj diskretnih delov posameznikovega življenja. To je proces avtomatizacije oblasti v njenem širokem pomenu; avtomatizacija naših malih vsakdanjih življenj.

Izhodišče predavanja bo sicer obratno, obrnjeno bo v zgodovinsko in politično-filozofsko smer – v smer avtomatizacije kot oblike tehnopolitičnega in neideološkega obstoja oblasti. Z drugimi besedami, v smer avtomatizacije kot oblike vladnosti, ki ne temelji več na družbeno-političnih, pač pa na naravnih in tehnoloških procesih. To je oblika oblasti, ki se je zgodovinsko razvijala tako v kapitalističnem kot socialističnem kontekstu. Predavanje bo tako na podlagi zgodovinske kontekstualizacije naslovilo nastajanje tehniških – in danes programiranih – sistemov oblasti in vprašanje naključja kot temeljnega elementa modernih oblik oblasti.

Automation has left the factory a long time ago. At the beginning of the 21st century, automation is becoming social and social is becoming automated. There is an automation of various instances of production, decision-making, policing, consumption, communication and so on till the last discrete parts of individual life. This is a process of automation of power in its broadest sense, the automation of our little everyday lives.

To address the situation, the starting point of the talk goes in more historical and politico-philosophical direction – of automation as a form of techno-political and non-ideological installment of power. In other words, the automation as a form of governmentality, based not on a social-political but on a natural-technological process. This is the form of power, which had been at the same time developed in the capitalist and socialist context. Based on historical contextualization, the lecture will address the emergence of technical – and today programmed – systems of government and the question of contingency as a fundamental element of modern forms of government.

festivalgrounded@gmail.com