Avtomatizacija in novinarstvo / Automation and journalism 

Ob vpeljavi tehnnoloških orodij, ki naj bi pohitrila ali celo nadomestila dele novinarskega poklica, se preredko odpira vprašanje, kaj točno je tisto, kar se nadomešča s temi orodji. V kolikor na ta vprašanja odgovarjamo izključno s tehnološkimi argumenti, tvegamo, da postane ta nekaj – novinarski poklic – gola tehnika.

O avtomatizaciji v novinarstvu se bomo tako spraševali globlje od prevpraševanja implementacije orodij ter sodelovanja med zaposlenimi in stroji. Avtomatizacije namreč ni mogoče misliti ločeno od interesov kapitala, politike ter vplivov na trg dela. Lastniška struktura in kontekst, v katerem delujejo (javni) mediji, pomembno vplivajo na to, kakšna in v čigavem interesu bo avtomatizacija tega pomembnega področja z mandatom nad resnico.

Kaj je specifika slovenskega medijskega prostora? Kje smo in koliko že avtomatiziramo? Kje bi morali postaviti meje in zahtevati odgovorno digitalizacijo in avtomatizacijo? Kaj je sploh tisto, kar pričakujemo od novinarjev in njihovih hiš?

In the introduction of technological tools to speed up or even replace elements of the journalistic profession, the question of what exactly is being replaced by these tools is too often simply evaded. If we answer these questions utilising solely technological arguments, we run the risk that of understanding this something – the what of the journalistic profession – as bare technique.

Our interrogation of automation in journalism will thus go deeper than questioning the implementation of tools and collaboration between employees and machines. Automation cannot be thought of separately from the interests of capital, politics and effects on the labour market. Ownership structure and the context in which (public) media operate have a significant influence on how and in whose interests will we automate this important field with the mandate over truth.

What is the specificity of the Slovenian media landscape? Where are we and how much are we already automating? Where should we set boundaries and demand responsible digitisation and automation? What is it that we even expect from journalists and their houses?

festivalgrounded@gmail.com