Avtomatizirana zaznava tveganih davčnih zavezancev / Automated detection of risky taxpayers 

Finančna uprava kot del javne uprave pri svojem delu že več let uporablja napredne tehnologije. Poleg nadgradenj sistema avtomatizirane zaznave tveganj je za letos napovedala uvajanje nove rešitve, s pomočjo katere bodo na podlagi zgodovinskih podatkov in algoritmov izboljšani izbori za nadzor pobranih davkov. Vpeljan bo napovedni model, s katerim se bo optimiziral proces rednega nadzora obračunov DDV ter izboljšal način določanja prioritet za obravnavo zavezancev z visoko stopnjo tveganja. Kako učinkovita je napredna tehnologija v zaznavanju oz. napovedovanju davčnih izogibov? Ali algoritmi najdejo, ker se učijo iz velikih vzorcev, tudi velike ribe z atipičnimi načini izogibanja davkov?  Kaj kažejo številke in ali bomo državljani zaradi statusa davčnih zavezancev vse bolj nadzorovani in razgaljeni?

Forming part of the public administration, the financial administration has been utilising advanced technologies for many years. In addition to the upgrades to the automated risk detection systems, this year it announced the introduction of a new solution that could help improve their tax inspection targets, based on historical data and algorithms. The prediction model will be introduced in order to optimize the process of regular control of VAT returns and to improve the method of prioritising high-risk taxpayers. How effective is this technology in detecting or predicting tax evasion? As algorithms learn from large samples, can they detect big fish that consider atypical tax avoidance methods? What do the numbers tell and will citizens become even more controlled and stripped of their privacy due to our status as taxpayers?

festivalgrounded@gmail.com