Odprti podatki in transparentnost oblasti / Open data and transparency in governance  

Podobno kot si je Bentham v Panoptikonu zamislil popolno transparentnost zapornikov, je v zamisli o nadzoru politične skupščine uporabil idejo o transparentnosti delovanja oblasti ob pomoči publicitete, ki predstavlja podlago za zagotavljanje javnega zaupanja. Pri tem je še posebej izpostavil nadzorno funkcijo publicitete. Transparentnost je torej lahko tudi orodje javnosti za nadzor oblasti. Visoka transparentnost sama po sebi sicer ne zagotavlja nastanka t.i. informiranega državljana, pa vendar je pomemben predpogoj za to. Po drugi strani pa lahko zasipanje državljanov s podatki privede do tega, da le-ti ostanejo neinformirani. Zato je poleg odpiranja podatkov potrebno razvijati tudi orodja za njihovo analizo in interpretacijo.

V predavanju bo predstavljenih nekaj primerov, ko tehnologijo analize podatkov lahko uporabimo za iskanje relevantnih informacij v množici odprtih podatkov.

Just like Bentham envisioned a full transparency of prisoners in the Panopticon, in his reflection on the control of the political assembly he used the idea of transparency in the operation of power. Transparency, assisted by publicity, presents the basis for ensuring public trust. Bentham particularly highlighted the role of publicity in oversight. Transparency can therefore be a tool for the public to control the ruling class. By itself, high transparency does not guarantee the creation of the so-called informed citizen. However, it is an important prerequisite for that. On the other hand, data saturation can lead citizens to remain uninformed. Therefore, in addition to opening data, it is also necessary to develop tools for analyzing and interpreting them.

The lecture will present some examples where data analysis technology can be used to discover relevant information in a set of open data.

festivalgrounded@gmail.com