Avtomatizacija in politična promocija: lekcije Cambridge Analytice / Automatization and polical promotion: Cambridge Analytica lessons learnt 

Področje politične promocije ni imuno na vpeljevanje procesov vse večje avtomatizacije oglaševanja iz komercialnega sektorja, kjer velike tehnološke platforme svoj poslovni model gradijo predvsem na monetizaciji podatkov svojih uporabnikov preko sistemov za vedenjsko ciljanje oglasov. S pomočjo sofisticiranih analitičnih metod, strojnega učenja, profiliranja in avtomatske obdelave je mogoče natančno ciljanje političnih sporočil in oglasov, prilagojenih posameznemu državljanu. Rezultat so lahko za državljana bolj relevantne informacije, ki naj bi bile tudi orodje v boju proti alienaciji od političnega procesa in politični abstinenci. Na drugi strani pa se kažejo večje možnosti diskriminacije in povečevanja družbene neenakosti ter zapiranje možnosti, ki so posamezniku na voljo izven njegovega zabeleženega ali predvidenega političnega »profila«. Ne gre le poseg  v zasebnost posameznika, veliko vprašanje je vpliv na temeljne demokratične procese in svobodne volitve. Kakšni trendi se kažejo v podatkovni politični promociji in kakšne so implikacije za državljane in politični proces? Kakšne omejitve postavlja EU okvir za varstvo osebnih podatkov? Ali ta zadošča za omejevanje negativnih vidikov političnega mikro-ciljanja in varovanje pravic državljanov?

Political promotion is not immune to the advances of growing automation of advertising in the commercial sector where the prevailing technology platforms are building their business model primarily around monetization of their users’ data through behavioural targeting systems. Sophisticated analytical methods, machine learning, profiling and automated processing enable precise targeting of citizens with personalized political messages and ads. There may well be benefits in terms of more relevant information for the citizens, a tool to fight against alienation from the political process and political abstention. However, on the other hand, we see growing risks in terms of discrimination and increasing social inequality, as well as limitations of such »filter bubbles« related to the citizens’ recorded or predicted political profiles. Privacy is not the only one at stake. There are considerable impacts on the fundamental democratic processes and free elections. What are the trends in data driven political promotion and what are the implications for citizens and the political process? What limitations are set within the EU data protection framework? Are they sufficient by themselves to limit the negative aspects of political micro-targeting and protect the rights of citizens?

festivalgrounded@gmail.com