(Politična) odgovornost v času organiziranega laganja / (Political) responsibility in the age of organised lying

Obstoj naše zmožnosti za razlikovanje med resnico in neresnico je izrazito odvisen od načina, kako je organiziran politični, javni prostor. Hannah Arendt je skozi koncept organiziranega laganja opozorila  na krhko pozicijo (faktične) resnice v sodobnem svetu. Politično laganje in propaganda nista zgolj pripovedovanje laži, ampak dejavnosti, ki preurejata svet na način, da razlikovanje med dejstvi in lažjo postaja vse težje, ali celo nemogoče. Dogodki zadnjih let nam poleg vprašanja, kako daleč na tej poti smo, postavljajo tudi odločilna vprašanja (politične) odgovornosti.

The existence of our ability to distinguish truth from untruth strongly depends on the way political, public space is organised. Through the concept of organised lying, Hannah Arendt drew attention to the fragile position of (factual) truth in the modern world. Political lying and propaganda are not merely the telling of lies, they are activities that rearrange the world in such a way that distinguishing between facts and lies becomes increasingly difficult, or even impossible. In addition to the question of how far we’ve come on this path, the events of recent years also raise critical questions concerning (political) responsibility.

festivalgrounded@gmail.com