Resnica in laž v politiki / Truth and lying  in politics

Solidarnost, odpravljanje neenakosti in sobivanje predpostavljajo če že ne iskanja resnice, pa vsaj odsotnost laganja. V poresničnem svetu resnicoljubnost ni več vrednota političnega delovanja, vprašanje pa je, če je kdaj zares bila. Kot pravi Hannah Arendt v svoji knjigi Resnica in laž v politiki “namerna zavajanja in gole laži poznamo namreč že od začetkov zgodovine kot legitimna sredstva za dosego političnih ciljev. Resnicoljubnost ni bila nikdar šteta med politične vrline, laž pa je v politiki zmeraj veljala za dovoljeno sredstvo.” Laganje je uglašeno na strahove, stiske in stereotipe ljudi.

Kako je z resnico in lažjo v slovenski politiki, koliko k eni in drugi prispevajo civilnodružbeni akterji, stranke različnih političnih spektrov, kapitalske elite in mediji? Je laž zgolj v naklepni neresnici ali tudi v naklepnem molku o resnici/-ah? Kakšen je v politiki odnos med diskurzom in delovanjem, med besedo in dejanjem? Je laž kdaj lahko rešitev in resnica poguba?

Skoraj četrt stoletja po prvem in desetletje po drugem izidu knjige Svet kot zarota, v katerem je dr. Spomenka Hribar analizirala politični slog Janeza Janše, bomo z njo govorili tudi o lažeh in resnicah tretje Janševe vlade.

Solidarity, the elimination of inequality and coexistence presuppose, if not the search for truth, then at least the absence of lying. In the post-truth world, truth is no longer a value of political action, however, was it ever? As Hannah Arendt writes in her work Truth and Politics, “deception, the deliberate falsehood and the outright lie used as legitimate means to achieve political ends, have been with us since the beginning of recorded history. Truthfulness has never been counted among the political virtues, and lies have always been regarded as justifiable tools in political dealings.” Lying is attuned to the fears, hardships, and stereotypes of people.

What about the truth and lies in Slovenian politics, how much do civil society actors, parties of different political spectrums, capital elites and the media contribute to truths and lies? Is the lie merely in deliberate untruth or also in deliberate silence about truth(s)? In politics, what is the relationship between discourse and action, between word and deed? Can a lie ever be the solution and can truth spell doom?

Almost a quarter of a century after the first publication and a decade after the second publication of the book The World as a Conspiracy, in which dr. Spomenka Hribar analyzed the political style of Janez Janša, we will also talk to her about the lies and truths of Janša’s third term. 

festivalgrounded@gmail.com