Spolno nadlegovanje in nasilje: od resnice do pravice / Sexual harassment and violence: from truth to justice

V Sloveniji se je leta 2018 začela kampanja #jaztudi. Akcija je zastavljena kot  zbiranje anonimnih pričevanj o spolnem nadlegovanju in nasilju. Januarja 2019 je v javnost prišla strašljiva sodba koprskega sodišča v kateri je bil storilec oproščen kaznivega dejanja posilstva, ker je žrtev na začetku posilstva spala in se ni upirala. Civilna družba se je na sodbo odzvala s peticijo in zahtevala redefinicijo kaznivega dejanja posilstva ter zbrala več kot 6000 podpisov. Pobudi je prisluhnila takratna ministrica, se na deklerativni ravni zavzela za spremembo zakona po modelu ja pomeni ja, ustanovila medresorsko skupino, organizirala srečanja s civilno družbo, a v več kot letu dni javnost ni dobila niti osnutka zakona. Po padcu vlade se je s tem začela ukvarjati nova ministrica, ki pa je rekla ne modelu ja pomeni ja, ki ga zagovarja celotna civilna družba.

V luči aktualnega dogajanja bomo na festivalu pripravili razpravo o pomenu pričevanja žrtev. Prisluhnili bomo branju pričevanj (kolektiv Improške), ki so bila izvedena v sklopu kampanje #jaztudi. V pogovoru s strokovnjakinjami pa se bomo osredotočili tudi na dokazovanja in resnice v postopkih posegov v spolno integriteto ljudi. Analizirali bomo razlike med modeloma “ja pomeni ja” in “ne pomeni ne” v praksi in se dotaknili vprašanja resnice v kazenskem pravu nasploh.

In 2018, the #jaztudi (#metoo) campaign was launched in Slovenia. The campaign focuses on gathering anonymous testimonies about sexual harassment and violence. In January 2019, news broke about a horrifying verdict of the Koper court, in which the perpetrator was acquitted of the crime of rape because the victim slept at the beginning of the rape and did not resist. Civil society responded to the verdict with a petition demanding a redefinition of the crime of rape and collected more than 6,000 signatures. At the declarative level, the then minister listened to the initiative, advocated for a change in the law according to the yes-yes model, established an inter-ministerial group, organized meetings with civil society, but in more than a year the public did not receive a draft law. After the fall of the government, a new minister began to deal with this, but she said no to the model yes means yes, which is advocated by the entire civil society and advocated the model of the year.

In the light of current events, we will prepare a discussion about the importance of victim testimonies. Improška collective will present their reading of testimonies. In the conversation with experts, we will also focus on the evidence and truths in the procedures of interfering with people’s sexual integrity. We will analyze the differences between the models YES MEANS YES and DO NOT MEAN NO in practice and touch on the issue of truth in criminal law in general.

festivalgrounded@gmail.com