Utišane resnice bojev / Silenced Truths of Struggles

Predstavniki in predstavnice civilnih iniciativ s področij bojev za naravo,  čisti zrak in pitno vodo, za pravice migrantov in migrantk in zoper sovražni govor bodo govorili_e o svojih bojih, akterjih in ciljih ter glavnih ovirah in nasprotnikih pri njihovem doseganju. Osvetlili_e bodo tudi metode boja, še posebej postopke in sredstva dokazovanja resnice v razmerju do nosilcev oblasti in družbene moči. Kako se odzivajo na poskuse utišanja, kakšne okrepitve rabijo in kako vidijo svoje bodoče delovanje? Z nami bodo predstavniki civilne iniciative Infokolpa, Zavoda Državljan D, Društva za preučevanje rib Slovenije in društva EKO Anhovo in dolina Soče.

Infokolpa je samoorganizirana migrantska pobuda v Ljubljani, ki jo vodijo prosilci za azil, begunci, delavci migranti, lokalni in mednarodni aktivisti. Aktivno sodeluje pri spremljanju mejnega nasilja in vključevanju migrantov in migrantk v sistem države blaginje.

Inštitut Državljan D je zasebni zavod za spodbujanje aktivnega državljanstva, razvijanje medijske pismenosti in osveščevanje državljanov o varni uporabi spletnih tehnologij.

Društvo za preučevanje rib Slovenije je naravovarstvena organizacija, katere glavni namen je varovanje rib in njihovih habitatov. Cilje dosegajo z raziskavami, naravovarstvenimi aktivnostmi in vključevanjem v postopke, v katerih se odloča o posegih zlasti v prosto tekoče reke.

Društvo Eko Anhovo in dolina Soče se bori za izboljšanje stanja okolja in zdravja ljudi na območju Anhovega in srednje Soške doline. Prebivalci območja so zaznamovani z alarmantnimi zdravstvenimi posledicami več desetletij trajajoče azbest-cementne proizvodnje v Salonitu Anhovo, na to dediščino pa so pred leti dobili sosežigalnico odpadkov. Konec julija letos jih je prizadelo še hudo industrijsko onesnaženje pitne vode. 

Representatives of civic initiatives for the envirement and nature, against hate speech and for the rights of migrants will talk about their struggles, actors and goals, as well as the main obstacles and opponents in achieving them. They will also discuss the methods of their efforts, especially the procedures and means to proving  the truth in relation to the holders of power and social power. How do they respond to attempts of silencing, what reinforcements do they need, and how do they envision their future performance? We will be joined by representatives of the civil initiative Infokolpa, the Citizen D Institute and The Slovenian Native Fish Society.

Infokolpa is a autonomously organized migrants’ initiative in Ljubljana, run by asylum seekers, refugees, migrant workers, local and international activists. It is actively engaged in monitoring the border violence and integration of migrants into the state welfare system. 

Citizen D Institute (Inštitut Državljan D) is a institution for promoting active citizenship, media literacy, citizens’ awareness of the safe use of online technologies and promoting human rights and digital rights.

The Slovenian Native Fish Society (Društvo za preučevanje rib Slovenije) is a nature conservation organization, whose main purpose is to protect fish and their habitats. They work through research, nature conservation activities and involvement in the procedures for decisions on interventions (especially) in free-flowing rivers.

The Eco Anhovo and the Soča Valley Association is fighting to improve the state of the environment and human health in the area of ​​the Anhovo and middle Soča valleys. The inhabitants of the area are marked by the alarming health consequences of decades-long asbestos-cement production in Salonit Anhovo, and years ago they got a co-incineration plant. At the end of July this year, they were also affected by severe industrial pollution of drinking water.

festivalgrounded@gmail.com