Pravici do socialne varnosti in zdravstvenega varstva sta zapisani v ustavi RS in pomenita skupno zavezo k skrbi za blaginjo vseh, dano pred 30 leti. Namesto krepitve sistemov se zadnjih 30 let pojavljajo apetiti po njihovi razgradnji in privatizaciji. Takojšnja vstopnica v zdravstveni sistem ni več bolezen, ampak denar, diskurz o širitvi košarice zdravstvenih pravic je preglašen z diskurzom o plačah zdravnikov.  Na polju socialne varnosti se namesto solidarnega krepi trg in – zlasti v zadnjih dveh letih – ideologija izključevanja. Prekarizacija ruši vzdržno medgeneracijsko solidarnost, na kateri sloni pokojninski sistem in v katerega utegnemo zadnji žebelj zabiti z demografskim skladom. Kdo je zadnjih 30 let kreiral politike in kaj so bile napake v upravljanju socialnega sistema? Koliko je Slovenija še socialna država iz 2. člena ustave?

Privatization of the social state

The rights to social security and health care are enshrined in the Constitution of the Republic of Slovenia and represent a common commitment to the care for the well-being of all, a commitment given 30 years ago. Instead of strengthening them, in the last 30 years we have sensed appetites for dismantling and privatising these systems, strengthening the market, where what grants you immediate entry into the system is no longer a disease, but money, and where instead of a discourse on expanding the basket of rights, what prevails is a discourse on doctors’ salaries.

Instead of solidarity, what it is being strengthened in the field of social security is the market and – especially in the last two years – the ideology of exclusion. Precarisation undermines the sustainable intergenerational solidarity on which the pension system. We may drive the last nail into it with the demographic fund. Who has created policies in the last 30 years and what have been the mistakes in the management of the social system? To what extent is Slovenia still a social state, aligned with Article 2 of the Constitution?