Despite considerable difference between states and their housing systems, for the last couple of years we have been witnessing almost universal growth of housing prices and decline in affordability of housing. Global housing crisis is the consequence of two important changes: the reorganisation of state and the heightened commodification of housing. However, there is a cause-and-effect link between them. Precisely because the state is letting market forces in charge of housing and even stimulates its commercialisation, the profitability of housing production, ownership and renting. Housing is thus losing its role of providing stable and safe homes by becoming spaces of insecurity and stress, mechanisms of exploitation and growth of inequality, the field of investment and the circulation of financial capital.

If housing is no longer a home, what is it? And if state does not provide access to homes, then what does it do?

V zadnjih lestih, kljub precejšnjim razlikam med državami in njihovimi stanovanjskimi sistemi, spremljamo skoraj univerzalno rast cen stanovanj in s tem večanje njihove nedostopnosti. Globalna stanovanjska kriza je posledica dveh pomembnih sprememb: preoblikovanja delovanja države ter krepitev poblagovljanja stanovanj. Med obema pa obstaja vzročno posledična povezava. Ravno zato ker država stanovanjsko področje prepušča trgu in celo aktivno spodbuja njegovo komercializacijo, se veča dobičkonosnost proizvajanja, posedovanja in oddajanja stanovanj. S tem pa stanovanja vse bolj izgubljajo vlogo zagotavljanja stabilnega in varnega doma ter postajajo prostori negotovosti in stresa, mehanizmi izkoriščanja in krepitve neenakosti, polja investiranja in kroženja finančnega kapitala.

Če stanovanja niso več dom, kaj potem so? In če država ne zagotavlja dostopa do domov, kaj potem sploh počne?