Dr. Igor Bijuklič se je rodil leta 1980 v Novi Gorici. Leta 2014 je na ISH zagovarjal doktorsko disertacijo na temo zgodovine moderne propagande in PR kot tehnike manipulacije z ljudmi. Osrednje področje njegovega raziskovanja ostaja fenomenologija medijev in kritična analiza medijskih tehnik in tehnologij ter kako le-te spreminjajo temeljno človeško pogojenost in kapacitete. Svoje raziskovanje umešča v širši kontekst vprašanj o transhumanizmu in tehnizirani družbi ter kakšne konsekvence prinašajo nove antropološke predpostavke in tehnični načini obravnave človeka. Kot raziskovalec je deloval na Mirovnem inštitutu, od leta 2015 do 2017 je predaval na Univerzi na Primorskem. Trenutno je zaposlen na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.

Dr Igor Bijuklič was born in 1980 in Nova Gorica. In 2014, he defended his doctoral dissertation at ISH on the history of modern propaganda and PR as a manipulation technique. The central area of his research remains media phenomenology, critical analysis of media techniques and technologies and how they change fundamental human conditioning and capacities. He places his research in the broader context of questions about transhumanism and technical society, and the consequences of new anthropological assumptions and technical ways of dealing with humans. He worked as a researcher at the Peace Institute, and from 2015 to 2017 he lectured at the University of Primorska. He is currently employed at the Pedagogical Institute in Ljubljana.

festivalgrounded@gmail.com