foto: Borut Kranjc

Iza Thaler je diplomirana pravnica, ki se ukvarja s pravom migracij in azila. V okviru civilne inicative InfoKolpa in mreže Border Violence Monitoring Network raziskuje mejne režime na zahodnem Balkanu in izvaja neformalni civilni nadzor nad delom policije in države v polju migracij. V prostem času premišljuje odnose med človekom, naravo, državo in kapitalističnim načinom proizvodnje.

Iza Thaler is a law graduate, working in migration and asylum law. As part of the initiative InfoKolpa and the Border Violence Monitoring Network she investigates border regimes in the Western Balkans and exercises informal civilian control over the work of the police and the state in the field of migration. In her spare time, she contemplates the relations between human, nature, the state and the capitalist mode of production.

festivalgrounded@gmail.com