Avtomatizacija in oblast
 
Delno avtomatizirani sistemi odločanja, ki nas kategorizirajo in rangirajo, kodificirajo in poglabljajo neenakosti. Ob splošnem zavedanju o njihovi prisotnosti na Kitajskem in v ZDA, tudi v Evropi izvajanje oblasti vse pogosteje prehaja s človeka na stroj.
 
V Sloveniji smo med prvimi testirali sistem zaznavanja otrok s potencialnimi učnimi in vzgojnimi težavami, finančna uprava vpeljuje sistem napovedovanja potencialnih utajevalcev davkov, na letališču Jožeta Pučnika je globalno IT podjetje Amadeus testiralo biometrično vkrcavanje potnikov s pomočjo prepoznave obrazov, slovenska policija je poskusila razširiti svoje zakonske pristojnosti na avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, država pa pod pritiskom EU in brez sodelovanja javnosti vpeljuje 5G infrastrukturo ter sledi mandatu vedno hitrejše ter podatkovno bogate povezljivosti.
 
Civilna družba ima v delovanje tovrstnih sistemov le redko vpogled, kaj šele, da bi lahko soodločala o njihovi uvedbi. O političnem, socialnem, ekonomskem, zdravstvenem, pravosodnem in izobraževalnem sistemu ni več mogoče razpravljati brez hkratne razprave o avtomatizaciji, ki sodoloča njihov razvoj. Zaradi kompleksnosti in specializiranosti znanja, visokih finančnih vložkov in s tem povezanih interesov, se avtomatizacija izmika demokratičnemu nadzoru. Neizbežnost vedno hitrejše povezljivosti in vedno bolj učinkovitega nadzora nas skrbi, zato letošnja izdaja Festivala Grounded odpira prostor za naslavljanje avtonomije živečega v internetu stvari.
Automation and power
 
Semi-(a)utomated decision-making systems that categorize and rank us, codify and deepen inequalities. With the widespread awareness of their presence in China and the US, it is also in Europe that the exercise of power is increasingly being transferred from person to machine. 
 
In Slovenia, we were among the first to test a system for detecting children with potential learning and educational problems, the financial administration introduced a system for predicting potential tax evaders, at the Jože Pučnik airport the global IT company Amadeus tested biometric boarding by means of facial recognition, Slovenian police tried to expand their legal powers on automatic registration plate recognition. Under pressure from the EU and without public participation, Slovenia is implementing the 5G infrastructure, following the mandate of an ever-faster and more data-rich connectivity.
 
The civil society has rarely any insights into the operation of such systems, let alone any influence on the desirability of their introduction. The political, social, economic, health, justice and education systems can no longer be discussed without a simultaneous debate on the automation that underpins their development. Due to the complexity and specialization of knowledge, high financial inputs and related interests, automation is shying away from democratic scrutiny. The inevitability of ever-increasing connectivity and ever more effective control is what worries us, so this year´s edition of the Grounded Festival opens up a space for addressing the autonomy of the living in the Internet of Things. 

festivalgrounded@gmail.com